Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại của các doanh nghiệp tại Việt Nam: So sánh doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bài viết sử dụng mô hình rủi ro để nghiên cứu và so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Thứ nhất, cả qui mô hiện tại và qui mô ban đầu đều có ảnh hưởng đến khả năng sống sót của các doanh nghiệp và mức độ ảnh hưởng đến hai loại doanh nghiệp không lớn; thứ hai, cơ cấu sở hữu có ảnh hưởng mạnh nhất đến khả năng tồn tại trên thị trường của doanh nghiệp. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.