Ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới sự phát triển của nguồn nhân lực quốc gia Việt Nam

Bài viết phân tích các ảnh hưởng của tới phát triển nguồn nhân lực và giáo dục đào tạo của Việt Nam trong tương lai, và chỉ ra các phương hướng và giải pháp tương ứng để đáp ứng được các yêu cầu và thách thức mà bối cảnh mang tới. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    11    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.