Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 – TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

"Bài giảng Kế toán thuế - Chương 1: Kế toán thuế" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức bao gồm kế toán thuế giá trị gia tăng; kế toán các khoản thuế khác (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp); kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. | Chương 1 Kế toán Thuế Mục tiêu Vận dụng các phương pháp kế toán để kế toán thuế giá trị gia tăng. Vận dụng các phương pháp kế toán để kế toán các khoản thuế khác trừ thuế thu nhập doanh nghiệp . Vận dụng các phương pháp kế toán để kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. TS. Nguyễn Thị Kim Cúc 1 2 Thuế và Các khoản phải nộp nhà nước là số tiền mà DN phải có nghĩa vụ thanh toán với nhà nước Nội dung về các khoản nộp tài chính bắt buộc như các loại Kế toán thuế giá trị gia tăng. thuế gián thu trực thu các khoản phí lệ phí amp các khoản phải nộp khác ph sinh theo chế độ quy định. Kế toán các khoản thuế khác trừ Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị thuế thu nhập doanh nghiệp . gia tăng thêm của hàng hóa dịch vụ phát sinh trong Kế toán thuế thu nhập doanh quá trình sản xuất lưu thông đến tiêu dùng. nghiệp. Thuế TTĐB là thuế gián thu đánh vào những SPHH dịch vụ hạn chế tiêu dùng trong xã hội. Trình bày thông tin trên BCTC Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu là một loại thuế đánh vào các HH được giao thương qua biên giới các quốc gia hoặc một nhóm các quốc gia đã thành 3 lập liên minh thuế quan. 4 VAT 1 2 khaåu 3 khaåu 4 Các loại thuế Phân loại Ứng xử KT Thueá giaùn thu Thuế trực thu CP hiện hành Mua vaøo Baùn ra thu töø K haøng Khoản phải nộp Trừ thu nhập Noäi ñòa 1 2 Nkhaåu 1 2 3 Noäi ñòa Xkhaåu NN thu hộ NLĐ cá nhân traû ngöôøi baùn Phaûi noäp NN 1 2 1 4 nguyên Tính vào Tính vaøo Taùch VAT Taùch VAT Thueá p noäp Khoản phải gía goác ñaàu vaøo - Khaáu ñaàu ra - đất giá gốc laø khoaûn nộp NN TS hoaëc phaûi thu tröø phaûi noäp ñieàu chænh Tiền thuê đất tài sản liên quan Thuế khác Chi phí CP SXKD pp KTröø pp KTröø giaûm DTBH hđg SXKD Lệ phí hđg SXKD VAT p noäp ppKtröø 5 6 1 Chương 1 Kế toán Thuế KEÁ TOAÙN THUEÁ GTGT ÑAÀU RA PP KHAÁU TRÖØ THUEÁ Taøi khoaûn söû duïng vaø thoâng tin treân BCÑKT 111 112 131 333 33311 111 112 131 Thueá GTGT cuûa Thueá GTGT thu töø TK 333 Nôï ngaén haïn Thueá vaø caùc CKTM HBBTL GGHB

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.