Deriving formulations for forecasting the ultimate strength of locally dented ring-stiffened cylinders under combined axial compression and radial pressure loads

This paper focuses on the derived equations to evaluate the ultimate strength of ring-stiffened cylinders with local denting damage under combined loadings. The damage generation scenarios in this research are representing the collision accidents of offshore stiffened cylinders with supply ships. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    5    1    30-09-2022
12    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.