Effects of pH, temperature and oxygen-limited condition on the virulence of Vibrio parahaemolyticus

Vibrio parahaemolyticusis a popular Gram-negative bacterium in the marine and estuarine regions. It can cause Early Mortality Syndrome (EMS), now named Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND), which resulted in severe losses to the shrimp culture. This study aimed to investigate the effect of pH, temperature, and oxygen-limited condition on the extracellular enzymatic activity of V. parahaemolyticus. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    4    1    25-09-2022
19    15    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.