Experimental study of circular inlets effect on the performances of Gas-Liquid Cylindrical Cyclone separators (GLCC)

The main target of the current study is to deeply understand the effect of different geometrical configurations of the circular inlet on performances of GLCC by the experimental method for two phases flow (gas-liquid). Two different inlet configurations are constructed, namely: One circular inlet and two symmetric circular inlets. As a result, we propose the use of two symmetric circular inlets to enhance the separator efficiency because of their effects. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.