Global research trends in coronavirus disease 2019

The outbreak of the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an ongoing global epidemic incident. The present study aims to bibliometrically analyze the global research trends of scientific papers related to COVID-19 with regard to the number of publications, subject categories, and prolific countries. A total of 47,061 publications, published during the last seven months, were collected and analyzed in this study. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    70    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.