Long Short-Term memory based movie recommendation

In the experiments, the LSTM networks are compared with a similar deep learning method, which is Recurrent Neural Networks (RNN), and a baseline machine learning method, which is the collaborative filtering using item-based nearest neighbors (item-KNN). It has been found that the LSTM networks are able to be improved by optimizing their hyperparameters and outperform the other methods when predicting the next movies interested by users. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    82    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.