Preparation of activated red mud and its application for removal of hydrogen sulfide in air

In this study, we prepared activated red mud by thermal and acid treatment method and applied it for adsorption of H2S in air. The red mud was activated under different temperatures (., 200, 400, 600, and 800 oC for 4 h), types of acid (., H2SO4 and HCl), and acid concentrations (., , , and M). The produced materials were then applied for H2S removal in air with concentration of 90 – 110 mg/m3 using a fix-bed adsorption column test. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    28    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.