Simulation study on polishing of gear surfaces in non-Newtonian fluid

The influence of the inclination angles on the pressure distribution and characteristics of fluid flow was performed by simulation process. The inclination angles of 0, 4, 8, 12, 16, 20 and 24 degrees were chosen in this study. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.