SrTiO3 nanocubes doped with ir as photocatalytic system for enhancing H2 generation from water splitting

Designing an effective photocatalyst for hydrogen (H2) performance under visible irradiation with a decrease the bandgap energy of semiconductor has been considered as an essential aspect in boosting the performance of photocatalytic reactions for hydrogen performance from the water-splitting process. Herein, we focus on evaluating the role of doping with Ir into SrTiO3 structure fabricated by the hydrothermal method for H2 generation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.