Study on analysis and design of an VIAM- AUV2000 autonomous underwater vehicle (AUV)

This paper presents the design of the VIAM-AUV2000 autonomous underwater vehicle (AUV) with a built-in cylinder for floatation and counterbalance. The modular structure including mechanical design, electronic system, and control algorithm ensures continuous operation for the vehicle at a depth of 50 meters underwater. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.