Study on the radial clearance of the screw conveyor for transporting cement

In this paper, the cement is transported by screw conveyor. The experiment is done with different parameters such as speed of rotation and the radial clearance. The productivity is recorded with each change of parameters. The result from the experiment will predict the best radial clearance to transport the cement. The paper will conclude the area having high productivity and low productivity. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.