The relationships of technology readiness, perceived value, satisfaction, and continuance intention – A study of self-service technologies in Viet Nam

The paper is structured as follows. Next is the part of theoretical backgrounds and hypothesis development. Then is the research methodology followed by the findings. Theoretical contributions and managerial implications are discussed in the final section. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.