The waste remover in aquaculture ponds

This general design basically meets the requirement of waste removal and can be a fundamental for designing the detailed units, manufacturing and experiment implementation of equipment in the future. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
158    8    1    25-09-2022
28    42    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.