Time series prediction: A combination of long short-term memory and structural time series models

Stock market is an important capital mobilization channel for economy. However, the market has potential loss due to fluctuations of stock prices to reflect uncertain events such as political news, supply and demand of daily trading volume. There are many approaches to reduce risk such as portfolio construction and optimization, hedging strategies. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.