Triterpenoids and coumarins from the leaves of Sterculia foetida Linn.

Sterculia foetida Linn. is widely distributed in tropical countries. As the continuous study on the hexane and ethyl acetate extracts of Sterculia foetida leaves, the isolation and structural determination of four triterpenoids and two coumarins were addressed. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.