Using an LQR active anti-roll bar system to improve road safety of tractor semi-trailers

Tractor semi-trailer vehicles are playing an increasingly important role in the global freight chain. However, due to the heavy total load and height of the center of gravity, this type of vehicle is often at a higher risk of instability than other vehicles. This paper focuses on improving the vehicle roll stability by using an active anti-roll bar system. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.