Tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm từ góc nhìn lý luận

Bài viết đề cập đến tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm từ góc nhìn lý luận giúp giáo viên mầm non hiểu rõ bản chất để vận dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy học. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Organizing learning activities for 5 - 6 year-old preschool children with child-centered viewpoint from theoretical perspective Nguyen Thi Phuong Anh Nguyen Thi My Ha Huynh Suong National College Education of Ho Chi Minh City Vietnam Received 05 01 2020 Accepted 24 03 2020 ABSTRACT Nowadays child-centered teaching is considered as an innovative perspective applied in early childhood education. The main point of this method is to organize activities based on the children s needs interests and experiences thereby maximizing the children s ability to meet the needs of society. In fact many preschool teachers do not know the nature of the point of view so the application is still limited. The article mentions the organization of learning activities for 5-6 year-old preschool children from a child-centered perspective that helps preschool teachers understand the theoretical basis to apply in practice and brings about highly effective results in the teaching process. Keywords Child-centered teaching organizing learning activities 5-6 year-old preschool children. Corresponding author. Email anhnguyenthiphuong@ Journal of Science - Quy Nhon University 2020 14 2 15-21 15 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm từ góc nhìn lý luận Nguyễn Thị Phương Anh Nguyễn Thị Mỹ Hà Huỳnh Sương Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Ngày nhận bài 05 01 2020 Ngày nhận đăng 24 03 2020 TÓM TẮT Ngày nay dạy học lấy trẻ làm trung tâm là quan điểm đổi mới được vận dụng trong giáo dục mầm non. Điểm chính của quan điểm là tổ chức các hoạt động dựa vào nhu cầu sở thích hứng thú và vốn kinh nghiệm của trẻ qua đó phát huy tối đa khả năng của trẻ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Thực tế nhiều giáo viên mầm non chưa nắm rõ bản chất của quan điểm nên việc vận dụng còn nhiều hạn chế. Bài viết đề cập đến tổ chức hoạt động học cho .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    19    1    25-09-2022
110    7    1    25-09-2022
3    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.