Thực trạng học tiếng Pháp như ngoại ngữ hai của sinh viên Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Quy Nhơn

Bài viết đánh giá thực trạng học tiếng Pháp như ngoại ngữ thứ hai của sinh viên (sv) khóa 39 và khóa 40 tại Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Quy Nhơn. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học bộ môn này tại trường; giúp sinh viên ý thức hơn cũng như phát huy khả năng tự học và tự kiểm tra, đánh giá; góp phần tạo động lực cho sinh viên nhận thức đúng về môn học, sớm xây dựng mục tiêu và định hướng cho môn học nhằm đáp ứng điều kiện tốt nghiệp của cơ sở giáo dục. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y The status of learning French as the second language of the students of the Foreign Language Department Quy Nhon University Nguyen Thi Thu Hanh Foreign Language Department Quy Nhon University Vietnam Received 17 02 2020 Accepted 10 04 2020 ABSTRACT The article assesses the status of learning French as a second foreign language of students who are in course 39 and 40 of Foreign Language Department Quy Nhon University. Hence several measures are proposed to improve the quality of learning this subject at the university to raise students awareness and to enhance their self-study and self-assessment thereby motivating them to early establish objectives and orientation for the subject and fulfilling the university criteria for graduation. Keywords Status French students of the Foreign Language Department. Corresponding author. Email hanhnguyendhqn@ Journal of Science - Quy Nhon University 2020 14 2 95-101 95 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Thực trạng học tiếng Pháp như ngoại ngữ hai của sinh viên Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Quy Nhơn Nguyễn Thị Thu Hạnh Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Quy Nhơn Việt Nam Ngày nhận bài 17 02 2020 Ngày nhận đăng 10 04 2020 TÓM TẮT Bài báo đánh giá thực trạng học tiếng Pháp như ngoại ngữ thứ hai của sinh viên sv khóa 39 và khóa 40 tại Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Quy Nhơn. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học bộ môn này tại trường giúp sinh viên ý thức hơn cũng như phát huy khả năng tự học và tự kiểm tra đánh giá góp phần tạo động lực cho sinh viên nhận thức đúng về môn học sớm xây dựng mục tiêu và định hướng cho môn học nhằm đáp ứng điều kiện tốt nghiệp của cơ sở giáo dục. Từ khóa Thực trạng tiếng Pháp sinh viên khoa Ngoại ngữ. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Nam có ảnh hưởng lớn đến việc dạy học và đánh Nhằm thực hiện tốt chủ trương của Bộ Giáo giá năng lực ngôn ngữ trong toàn xã hội. Thế dục và Đào tạo 1 Trường Đại học Quy Nhơn nói nên để hiểu rõ hơn về khung năng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.