Sử dụng phim tài liệu nhằm phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở trường THPT

Bài viết trình bày tổng quan những nét cơ bản về sử dụng phim tài liệu trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực học sinh, bao gồm: Vị trí, vai trò; các biện pháp tiến hành và một số đề xuất, kiến nghị. | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 12 Số Tập 12 Số 6 2018 59-68 2018 SỬ DỤNG PHIM TÀI LIỆU NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN NGỌC TRINH Khoa Lịch sử Đại học Huế - Trường Đại học sư phạm TÓM TẮT Có nhiều phương pháp con đường biện pháp để thực hiện việc đổi mới dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh trong đó sử dụng phim tài liệu lịch sử là biện pháp cần được quan tâm đúng mức. Bài viết trình bày tổng quan những nét cơ bản về sử dụng phim tài liệu trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực học sinh bao gồm vị trí vai trò các biện pháp tiến hành và một số đề xuất kiến nghị. Từ khóa Phim tài liệu dạy học lịch sử phát triển năng lực học sinh THPT. ABSTRACT The Use of Documentary Films to Develop Students Abilities in History Teaching at High School There are many methods ways and solutions to implement the innovation of teaching history at high schools in the direction of developing students capacity. Among them the use of historical documentaries is a must which should be paid sufficient attention. The article presents the overview of basic features of using documentary films in history teaching at high schools to develop students ability including position role measures and recommendations. Keywords Documentary film history teaching capacity development high school students. Nghị quyết 29-NQ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI 11 2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã khẳng định Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn cốt lõi cấp thiết từ quan điểm tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu nội dung phương pháp cơ chế chính sách 1 . Về mặt phương pháp việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học một cách khoa học trong đó có phim tài liệu nhằm phát triển năng lực học sinh HS trong dạy học lịch sử là một trong những yêu cầu có tính nguyên tắc. Bài viết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    1    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.