Khảo sát từ trường trong động cơ không đồng bộ tuyến tính đơn biên bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Trong nghiên cứu này, sự kết hợp giữa mô hình mạch và mô hình trường để giải bài toán trường động cơ không đồng bộ tuyến tính được thực hiện, bằng cách đưa các kết quả tính toán nhận được từ mô hình mạch vào mô hình trường, dùng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm FEM 2D để giải bài toán trường. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Magnetic field exploration on single sided linear induction motor used finite element method Truong Minh Tan Department of Engineering and Technology Quy Nhon University Received 25 05 2018 Accepted 08 06 2018 ABSTRACT Linear induction motor plays a great important part in linear motion drive and can absolutely replace the rotor induction motor. Therefore it is very necessary to do research on linear induction motor. The in-depth exploration of electromagnetic behavior of linear induction motor has been a fundamental step for investigations of linear induction motor. In this study the combination of the equivalent circuit model with electromagnetic field model of a single-sided linear induction motor is carried out by giving calculation results from equivalent circuit model inputted to electromagnetic field model based on finite element method FEM model in using the software 2D-FEM to solve electromagnetic field problem. At the same time we survey the magnetic field of the air gap the asymmetry of the magnetic field and eddy current in the secondary section. The presented characteristics are good basis for steady-state analysis of the LIM in researches later on. Keywords Linear Induction Motor finite element method. Corresponding author. Email truongminhtan@ Journal of Science - Quy Nhon University 2019 13 3 45-51 45 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Khảo sát từ trường trong động cơ không đồng bộ tuyến tính đơn biên bằng phương pháp phần tử hữu hạn Trương Minh Tấn Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn Ngày nhận bài 25 05 2018 Ngày nhận đăng 08 06 2018 TÓM TẮT Động cơ không đồng bộ tuyến tính đóng vai trò quan trọng trong truyền chuyển động tuyến tính và hoàn toàn có thể thay thế động cơ không đồng bộ quay thông dụng. Việc nghiên cứu động cơ là việc làm rất cần thiết. Trạng thái điện từ của động cơ là nền tảng cho các nghiên cứu về động cơ cần được khảo sát kỹ lưỡng. Trong nghiên cứu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    8    1    25-09-2022
5    7    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.