Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và khả năng sản xuất của gà H’mông nuôi tại Bình Định

Nghiên cứu nhằm đánh giá về sức sống, khả năng sinh trưởng và khả năng sản xuất thịt của giống từ đó bổ sung thêm một giống gia cầm mới vào quỹ giống gia cầm hiện đang nuôi tại địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cho nông dân, góp phần bảo tồn nguồn gen quý bản địa, bảo tồn đa dạng sinh học. | JOURNAL OF SCIENCE Q U Y N H O N U N I V E RS I T Y Study on growth characteristics and production ability of H mong chicken raised in Binh Dinh province Vo Thi Trong Hoa Vuong Thi Ngoc Thao Vo Thi Thao Linh Dang Thi Ngoc Ha Department of Biology and Agricultural Engineering Quy Nhon University Received 21 04 2019 Accepted 06 06 2019 ABSTRACT We conducted an experiment of H mong chicken bred in Binh Dinh in two different batches Lot A 100 mixed feed Lot B fed with 100 natural food after the nursery stage with the form of selling grazing during the period from October 2018 to January 2019. During the breeding process we noted the difference in the growth and meat production ability of chickens when rearing in two different diets. From 0 to 16 weeks of age at the time of finishing the survival rate of chickens is 70 which is slightly lower than those currently raised locally. We have also described the appearance characteristics of chickens and noted the special features that help distinguish H mong chicken from other chickens with similar appearance such as Black chicken Gallus gallus domesticus brisson and Egyptian chicken Fayoumi chicken . Keywords H mong chicken morphology growth production ability Binh Dinh province. Corresponding author. Email vothitronghoa@ Journal of Science - Quy Nhon University 2019 13 3 113-121 113 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và khả năng sản xuất của gà H mông nuôi tại Bình Định Võ Thị Trọng Hoa Vương Thị Ngọc Thảo Võ Thị Thảo Linh Đặng Thị Ngọc Hà Khoa Sinh - KTNN Trường Đại học Quy Nhơn Ngày nhận bài 21 04 2019 Ngày nhận đăng 06 06 2019 TÓM TẮT Chúng tôi đã tiến hành nuôi thử nghiệm gà H mông tại Bình Định theo hai lô khác nhau Lô A cho ăn 100 thức ăn hỗn hợp lô B cho ăn 100 thức ăn tự nhiên từ sau giai đoạn úm với hình thức bán chăn thả trong thời gian từ tháng 10 2018 đến tháng 01 2019. Trong quá trình nuôi chúng tôi ghi nhận sự sai khác về khả năng sinh trưởng và khả năng sản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    6    1    02-10-2022
9    7    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.