Tạp chí Khoa học: Số 1/2019

Tạp chí Khoa học: Số 1/2019 trình bày các nội dung chính sau: Ảnh hưởng của góc tới động đất đến ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép sử dụng phương pháp mida (multi-component incremental dynamic analysis), nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị TCSC đến rơle bảo vệ khoảng cách trên đường dây truyền tải điện năng, các yếu tố ảnh hưởng tới doanh thu của nhà máy điện trong thị trường điện giao ngay và thông qua hợp đồng sai khác, . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC QUY NHÔN Taäp 13 Soá 1 2019 TAÏP CHÍ KHOA HOÏC CHUYEÂN SAN KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN amp KYÕ THUAÄT Quy Nhôn thaùng 2-2019 2 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn Tập 13 Số ISSN 1 2019 1859-0357 Tập 13 Số 1 Năm 2019 MỤC LỤC 1. Ảnh hưởng của góc tới động đất đến ứng xử của kết cấu bê tông cốt thép sử dụng phương pháp mida multi-component incremental dynamic analysis Trần Thanh Tuấn Nguyễn Hồng Ân . 5 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị TCSC đến rơle bảo vệ khoảng cách trên đường dây truyền tải điện năng Ngô Minh Khoa Đoàn Đức Tùng . 13 3. Các yếu tố ảnh hưởng tới doanh thu của nhà máy điện trong thị trường điện giao ngay và thông qua hợp đồng sai khác Đoàn Đức Tùng Lương Ngọc Toàn . 23 4. Điều khiển và giám sát hệ thống tưới nước tự động sử dụng mạng không dây trong thời đại công nghệ Iot Lê Thái Hiệp Bùi Liêm Tùng . 33 5. Điều khiển tối thiểu tổn thất hệ truyền động động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu chìm Nguyễn An Toàn . 45 6. Nghiên cứu liên kết hóa học của các cluster Si3m M Sc-Zn bằng phương pháp hóa học lượng tử Đoàn Thị Sang Phạm Ngọc Thạch Lê Thị Cẩm Nhung Hồ Quốc Đại Vũ Thị Ngân . 61 7. Chế tạo và đặc trưng tính chất của xúc tác điện hóa có chứa Coban cho quá trình oxi hóa glyxerol trong môi trường kiềm Huỳnh Thị Lan Phương Nguyễn Văn Lượng . 73 8. Nghiên cứu cấu trúc tính chất và thăm dò hoạt tính kháng ung thư của phức platin II chứa etyleugenoxyaxetat và 8-hydroxyquinolin Nguyễn Tạ Nguyệt Nữ Phan Đặng Cẩm Tú Nguyễn Thị Thanh Chi Nguyễn Tiến Trung Trương Thị Cẩm Mai . 83 9. Nghiên cứu tương tác của CH3 2S với CO2 bằng phương phương pháp hóa học lượng tử Trương Tấn Trung Phan Đặng Cẩm Tú Hồ Quốc Đại Nguyễn Phi Hùng Nguyễn Tiến Trung . 95 3 10. Nghiên cứu sự hấp phụ carbon monoxide trên cluster germani pha tạp niken bằng phương pháp hóa học tính toán Lê Thị Đẩu Nguyễn Đức Minh Hồ Quốc Đại Nguyễn Ngọc Trí Vũ Thị Ngân .107 11. Dáng điệu tiệm cận của nghiệm của phương trình Hamilton-Jacobi Nguyễn Ngọc Quốc Thương .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.