Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Giáo dục y đức trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng y miền Tây Nam Bộ hiện nay

Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, luận án đề xuất nguyên tắc và biện pháp sư phạm thực hiện giáo dục y đức trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh giáo dục đạo đức nghề y cho sinh viên cũng như nâng cao chất lượng dạy học môn học ở các trường ĐH, CĐ Y miền Tây Nam Bộ hiện nay. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ----- ----- NGUYỄN NGỌC BÍCH GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG DẠY HỌC MÔN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Y MIỀN TÂY NAM BỘ HIỆN NAY Chuyên ngành LL và PPDH Giáo dục chính trị Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 Công trình đƣợc hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TẠI TRƢỜ NG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học . Lê Văn Đoán TS. Dƣơng Văn khoa Phản biện 1 PGS. TS Đặng Quốc Bảo - Học viện Quản lí giáo dục Phản biện 2 Nguyễn Thế Thắng - Học viện chính trị KV1 Phản biện 3 Nguyễn Ngọc Hà - Tạp chí KHXH Việt Nam Luận án sẽ đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trƣờng Vào hồi giờ . ngày .tháng . năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại - Trung tâm thông tin Thư viện Quốc gia - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà NộiTh 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghề y với đối tượng là chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe con người luôn được coi là nghề hết sức cao quý. Mỗi lỗi lầm thiếu sót dù là nhỏ nhất của người thầy thuốc khi hành nghề đều có thể gây tác hại to lớn đến sức khoẻ và tính mạng con người. Chính vì vậy xã hội luôn đề cao đòi hỏi mỗi người làm việc trong ngành y phải không ngừng bồi dưỡng trau dồi nâng cao y đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã để lại di sản tinh thần to lớn những tư tưởng có giá trị nhân văn cao cả trong đó có tư tưởng đạo đức cách mạng tư tưởng về y đức. Người cho rằng thanh niên là chủ tương lai của nước nhà nên bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần đặt lên hàng đầu vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng để đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa hồng vừa chuyên . Đối với những người thầy thuốc Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề y đức. Người luôn nhấn mạnh trách nhiệm nghĩa vụ tình thương lòng bác ái đức hy sinh sự tận tâm phục vụ tinh thần đoàn kết học tập tiến bộ và ý thức kỷ luật của cán .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.