Luận án Tiến sĩ Địa lí: Nghiên cứu phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ

Vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn về DL và PTDL, đề tài có mục tiêu là phân tích thực trạng PTDL, hình thức tổ chức lãnh thổ (TCLT) DL của vùng BTB dưới góc độ địa lý học. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả PTDL trong tương lai. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ----- ----- TRỊNH THỊ PHAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG BẮC TRUNG BỘ Chuyên ngành Địa lí học Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÍ N n n o Nguyễn Minh Tuệ TS. Phạm Lê Thảo HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. Tác giả luận án Trịnh Thị Phan LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình làm luận án tôi đã nhận đƣợc rất nhiều sự giúp đỡ động viên của các thầy cô giáo các nhà khoa học đồng nghiệp bạn bè và ngƣời thân. Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới . Nguyễn Minh Tuệ TS. Phạm Lê Thảo là những ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn tận tình chỉ bảo cung cấp kiến thức hỗ trợ và giúp đỡ tôi về mọi mặt trong suốt quá trình hoàn thành luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Phòng Sau đại học Ban chủ nhiệm Khoa Địa lý các Thầy Cô giáo trong tổ Bộ môn Địa lý Kinh tế và khoa Địa lý Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội đã cung cấp kiến thức tạo cho tôi một môi trƣờng học tập và nghiên cứu tốt nhất. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan đơn vị Tổng cục Du lịch Việt Nam Viện nghiên cứu Phát triển du lịch các Sở VH TT amp DL các tỉnh Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế các chuyên gia nhà quản lý đã tao điều điện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập tài liệu và khảo sát thực địa. Tôi trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Hồng Đức Khoa Khoa học xã hội các đồng nghiệp trong Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội Bộ môn Địa lý Tự nhiên Môi trƣờng đồng nghiệp trong khoa đã giúp đỡ tôi nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành luận án. Cuối cùng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình tôi bố mẹ hai bên gia đình và ngƣời thân yêu bạn bè đã luôn động viên khích lệ và giúp đỡ tôi trong thời gian học tập và nghiên cứu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    8    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.