Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển năng lực tái hiện hình tượng, liên tưởng và tưởng tượng cho học sinh trong dạy học truyện ngắn ở lớp 12 THPT

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển năng lực tái hiện hình tượng, liên tưởng và tưởng tượng cho học sinh trong dạy học truyện ngắn ở lớp 12 THPT trình bày các nội dung chính sau: Một số biện pháp để phát triển năng lực tái hiện hình tượng, liên tưởng, tưởng tượng cho học sinh trong dạy học truyện ngắn ở lớp 12, thực nghiệm sư phạm. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ----- ----- VŨ NGỌC HƢNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÁI HIỆN HÌNH TƢỢNG LIÊN TƢỞNG VÀ TƢỞNG TƢỢNG CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN Ở LỚP 12 THPT Chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Văn và Tiếng Việt Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học . Nguyễn Viết Chữ Hà Nội -2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả và số liệu nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nghiên cứu khoa học nào khác. Tác giả luận án VŨ NGỌC HƢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GV Giáo viên HS Học sinh THPT Trung học phổ thông TPVC Tác phẩm văn chương NV Nhà văn BĐ Bạn đọc VB Văn bản BĐHS Bạn đọc học sinh TN Tiếp nhận TNTN Tiếp nhận truyện ngắn QTDH Quá trình dạy học PP Phương pháp BP Biện pháp TN Thực nghiệm ĐC Đối chứng NL Năng lực ĐHSP Đại học sư phạm MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 5 4. Giả thuyết khoa học . 5 5. Phương pháp nghiên cứu . 6 6. Đóng góp của luận án . 7 7. Cấu trúc luận án . 8 NỘI DUNG. 9 CHƢƠNG I. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 9 . Tình hình nghiên cứu về vấn đề tái hiện hình tượng liên tưởng tưởng tượng trong dạy học văn. 9 . Tình hình nghiên cứu trên thế giới. 9 . Tình hình nghiên cứu ở trong nước . 13 . Tình hình nghiên cứu về vấn đề tái hiện hình tượng liên tưởng tưởng tượng trong dạy học truyện ngắn . 20 . Tình hình nghiên cứu trên thế giới. 20 . Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam . 22 Tiểu kết chương 1. 28 CHƢƠNG II. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 29 sở lí luận . 29 . Phát triển năng lực tái hiện hình tượng liên tưởng và tưởng tượng cho HS là một mục tiêu quan trọng trong trong dạy học truyện ngắn ở lớp 12 . 29 . Năng lực tái hiện hình tượng liên tưởng và tưởng tượng của học sinh trong dạy học truyện ngắn ở lớp 12 . 35 . Đặc điểm tiếp nhận của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.