Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt cho học sinh lớp 5 dân tộc Tày

Trên cơ sở khảo sát thực trạng việc dạy của giáo viên và năng lực sử dụng từ ngữ tiếng Việt của học sinh lớp 5 dân tộc Tày, đề tài đề xuất xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực sử dụng từ ngữ cho học sinh lớp 5 dân tộc Tày, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học từ ngữ nói riêng và dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc Tày nói chung. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ KIM HOA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỪ NGỮ TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 5 DÂN TỘC TÀY LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ KIM HOA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỪ NGỮ TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 5 DÂN TỘC TÀY Chuyên ngành Lí luận và PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học 1. PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân 2. . Lê Phương Nga HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chƣa đƣợc công bố trong bất kì công trình nào khác. Tác giả luận án Trần Thị Kim Hoa ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 1. L do chọn đ tài . 1 2. Mục đ ch nghiên cứu . 3 3. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu . 3 4. Giả thuyết khoa học . 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 3 6. Phạm vi nghiên cứu . 3 7. Phƣơng pháp nghiên cứu . 3 8. Đóng góp của luận án . 4 9. Cấu trúc của luận án . 5 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 6 . Những nghiên cứu v năng lực và năng lực ngôn ngữ . 6 . Những nghiên cứu v năng lực . 6 . Những nghiên cứu v năng lực ngôn ngữ . 8 . Những nghiên cứu v phát triển năng lực từ ngữ cho HS . 10 . Những nghiên cứu trên thế giới . 10 . Những nghiên cứu ở Việt Nam . 12 . Những nghiên cứu v dạy học tiếng Việt cho HS dân tộc thiểu số . 17 Tiểu kết chương 1 . 21 Chương 2 C SỞ L LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ PH T TRIỂN NĂNG LỰC TỪ NGỮ TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 5 DÂN TỘC TÀY . 22 . Cơ sở l luận . 22 và từ trong hoạt động giao tiếp. 22 . Năng lực từ ngữ . 33 . Mô hình năng lực từ ngữ tiếng Việt . 38 . Đặc điểm HS lớp 5 dân tộc Tày . 39 iii . Vai trò của BT trong phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt cho HS lớp 5 dân tộc Tày. 45 . Cơ sở thực tiễn . 46 . Nội dung dạy học từ ngữ tiếng Việt trong môn Tiếng Việt . 46 . Thực trạng tổ chức dạy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.