Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt cho học sinh lớp 5 dân tộc Tày

Trên cơ sở khảo sát thực trạng việc dạy của giáo viên và năng lực sử dụng từ ngữ tiếng Việt của học sinh lớp 5 dân tộc Tày, đề tài đề xuất xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực sử dụng từ ngữ cho học sinh lớp 5 dân tộc Tày, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học từ ngữ nói riêng và dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc Tày nói chung. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ KIM HOA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỪ NGỮ TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 5 DÂN TỘC TÀY Chuyên ngành Lí luận và PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI 2019 CÔNG TRÌNH ĐƢƠC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học 1. PGS. TS. Phan Thị Hồng Xuân 2. . Lê Phƣơng Nga Phản biện 1 . Trần Thị Hiền Lƣơng Viện KHGD- Việt Nam Phản biện 2 . Bùi Minh Đức Trƣờng ĐHSP Hà Nội 2 Phản biện 3 . Trƣơng Thị Bích Trƣờng ĐHSP Hà Nội Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào hồi .giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện Thư viện Quốc Gia Hà Nội hoặc Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1. Bài báo khoa học 1. Trần Thị Kim Hoa 2014 Rèn tư duy cho học sinh lớp 4 qua việc sửa lỗi dùng từ trong giờ dạy học Tiếng Việt Tạp chí Giáo dục số 331 trang 39 -41. 2. Trần Thị Kim Hoa 2014 Một số biện pháp dạy các bài mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học Tạp chí Giáo dục số 335 trang 46-47. 3. Trần Thị Kim Hoa 2015 Biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Tạp chí Khoa học Giáo dục số 119 trang 58 - 59 62. 4. Trần Thị Kim Hoa 2017 Thiết kế một số trò chơi nhằm phát triển vốn từ cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 146 trang27-30. 5. Trần Thị Kim Hoa 2017 Tìm hiểu khả năng sử dụng từ tiếng Việt của học sinh tiểu học dân tộc Tày Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống số 261 trang 48-51. 6. Trần Thị Kim Hoa 2017 Phát triển năng lực sử dụng từ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số qua các bài tập về từ Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên số 172 trang 17- 20. 7. Trần Thị Kim Hoa 2017 Xây dựng bài tập Phát triển năng lực sử dụng từ tiếng Việt cho học sinh lớp 5 dân tộc Tày Tạp chí

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    50    1    30-09-2022
19    15    1    30-09-2022
169    8    2    30-09-2022
197    9    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.