Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Vận dụng tiếp cận dạy học phân hóa để tổ chức dạy học phần sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học cho sinh viên cao đẳng sư phạm

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Vận dụng tiếp cận dạy học phân hóa để tổ chức dạy học phần sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học cho sinh viên cao đẳng sư phạm trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lí luận và thực tiễn liên quan đến đề tài chương, tổ chức DHPH học phần sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học cho sinh viên cao đẳng sư phạm, thực nghiệm sư phạm. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHẠM VIỆT QUỲNH VËN DôNG TIÕP CËN D Y HäC PH N HãA Ó Tæ CHøC D Y HäC HäC PHÇN SINH LÝ TRÎ LøA TUæI TIÓU HäC CHO SINH VI N CAO NG S PH M Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Sinh học Mã số 9140111 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 LUẬN ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học 1. . Nguyễn Văn Hiền 2. . Trịnh Nguyên Giao Phản biện 1 . Nguyễn Phúc Chỉnh Đại học sư phạm ĐH Thái Nguyên Phản biện 2 . Mai Văn Hưng Đại Học Giáo dục Đại học QGHN Phản biện 3 TS. Hoàng Hữu Niềm Sở Giáo dục amp Đào tạo Hà Nội Luận án được bảo vệ trước Hội đồng cấp trường họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào hồi giờ ngày tháng năm 2019 Có thể tìm đọc luận án tại - Thư viện Quốc gia - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài . Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới phương pháp dạy học ở các trường cao đẳng sư phạm. . Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lí của sinh viên CĐSP. Thực tế cho thấy ngay trong một khóa học SV ngoài những đặc điểm chung về tâm sinh lí lứa tuổi còn có những đặc điểm khác nhau về hứng thú kiểu trí tuệ trình độ nhận thức năng lực và phong cách học tập. . Xuất phát từ vai trò của dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa trong đào tạo SV CĐSP. DHPH sẽ đáp ứng được nhu cầu phong cách học tập năng lực của người học. Và góp phần phát huy hết năng lực của người học tạo điều kiện thuận lợi để người học có thể khắc phục được những trở ngại tạo cơ hội cho mỗi người tiếp tục được học tập và phát triển không ngừng. Để góp phần giải quyết vấn đề này chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu Vận dụng tiếp cận dạy học phân hóa để tổ chức dạy học học phần Sinh lí trẻ lứa tuổi Tiểu học cho sinh viên cao đẳng sư phạm. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu quy trình tổ chức dạy học phân hóa dựa trên phong cách học tập kiểu trí tuệ trình độ nhận thức của SV CĐSP để người học chủ động học học phần .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.