Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm học 2016-2017 – Trường THPT Nho Quan A

"Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm học 2016-2017 – Trường THPT Nho Quan A" được biên soạn với 14 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài tập tự luận, là tư liệu hỗ trợ cho giáo viên đánh giá năng lực của học sinh hiệu quả hơn. | VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí SỞ GD amp ĐT NINH BÌNH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A Chương V Đạo hàm Năm học 2016 - 2017 Thời gian làm bài 45 phút I PHẦN TRẮC NGHIỆM 7 0 điểm 4 Câu 1 Tiếp tuyến với đồ thị hàm số f x tại điểm có hoành độ x0 -1 có hệ số x 1 góc là A. -1 B. -2 C. 2 D. 1 1 Câu 2 Một vật rơi tự do theo phương trình s gt 2 m với g 9 8 m s2 . Vận tốc tức 2 thời của vật tại thời điểm t 5 s là A. 122 5 m s B. 29 5 m s C. 10 m s D. 49 m s 2 4x 1 Câu 3 Cho hàm số y 2 . Chọn ra câu trả lời đúng x 2 4x 1 8 x 4x 1 8 x A. y 2 2 . B. y 2 2 . x 2 2 x 2 x 2 2 x 2 2 x 2 4x 1 8 x 4x 1 8 x C. y 2 2 . D. y 2 . x 2 x 2 x 2 2 2 2 2 x 2 x 2 x 2 2x 15 Câu 4 Hàm số nào sau đây có đạo hàm x 1 2 x 2 4x 9 x 2 6x 5 A. y B. y x 1 x 1 x 2 6x 9 x 2 6x 9 C. y D. y x 1 x 1 x3 x 2 Câu 5 Cho f x x . Tập nghiệm của bất phương trình f x 0 là 3 2 A. -2 2 B. Ø C. 0 D. R VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí x3 Câu 6 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y 2x 2 3x 1 biết tiếp tuyến 3 song song với đường thẳng d y 8x 2 2 1 7 A. y 8x y 8x B. y 8x y 8x 3 3 3 11 97 1 11 1 97 C. y 8x y 8x D. y x y x 3 3 8 3 8 3 x 6 Câu 7 Tính đạo hàm của hàm số y x 9 3 15 15 3 A. B. C. D. x 9 x 9 x 9 x 9 2 2 2 2 Câu 8 Cho f x sin2x cos2 x x. Khi đó f x bằng A. 1- 2sin2x B. 1- C. 1 2sin2x D. -1 2sin2x Câu 9 Đạo hàm của hàm số y sin 3x là biểu thức nào sau đây cos 3x 3cos 3x cos 3x 3cos 3x A. . B. . C. . D. . 2 sin 3x 2 sin 3x 2 sin 3x 2 sin 3x Câu 10 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y f x x 4 tại điểm có hoành độ bằng 1 là A. y 4x 3. B. y 4x 4. C. y 4x 5. D. y 4x 5. y Câu 11 Cho y x x 2 1 . Ta có bằng y 1 1 A. 2 B. 2 C. 1 D. x2 1 x x 1 x 1 1 4 Câu 12 Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S t t 3t 2 2t 4 4 trong đó t tính bằng giây s và S tính bằng mét m . Tại thời điểm nào gia tốc của chuyển động đạt giá trị lớn nhất A. t 2 . B. t 0 . C. t 3 . D. t 2 . Câu 13 Số gia Δy của hàm số y x2 2x tại điểm x0 1

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.