On rectifying the mapping between articles and institutions in bibliometric databases

Today, bibliometric databases are indispensable sources for researchers and research institutions. The main role of these databases is to find research articles and estimate the performance of researchers and institutions. Regarding the evaluation of the research performance of an organization, the accuracy in determining institutions of authors of articles is decisive. However, current popular bibliometric databases such as Scopus and Web of Science have not addressed this point efficiently. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.