An implementation of PCA and ANN-based face recognition system on coarse-grained reconfigurable computing platform

In this paper, a PCA and ANN-based face recognition system is proposed and implemented on a Coarse Grain Reconfigurable Computing (CGRC) platform. Our work is quite distinguished from previous ones in two aspects. First, a new hardware-software co-design method is proposed, and the whole face recognition system is divided into several parallel tasks implemented on both the Coarse-Grained Reconfigurable Architecture (CGRA) and the General-Purpose Processor (GPP). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.