Streaming potential coefficient measurements in porous rocks saturated by divalent electrolytes

In this work, we perform streaming potential measurements for consolidated rocks saturated by three divalent electrolytes at different electrolyte concentrations. From the measured streaming potential, we obtain an empirical relation between the streaming potential coefficient and the electrolyte concentration for divalent electrolytes that is not yet available in published work. It is seen that the obtained expression has a similar form to those reported in literature for monovalent electrolytes. The variation of the streaming potential coefficient with rocks can be qualitatively explained by the difference in mineral compositions. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    1    30-09-2022
126    14    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.