Design and analysis of a displacement sensor-integrated compliant microgripper based on parallel structure

This study evaluates the displacement sensitivity of a new compliant microgripper. The microgripper is designed based on a four-bar mechanism and the concept of a compliant mechanism. The effects of the width of the right circular hinge, the thickness of microgripper, and the material properties on the dis-placement sensitivity are considered via using the finite element method. In the beginning, the stress and deformation of the compliant microgripper are evaluated. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.