Accurate through-the-thickness stress distributions in thin-walled metallic structures subjected to large displacements and large rotations

The present paper presents the evaluation of three-dimensional (3D) stress distributions of shell structures in the large displacement and rotation fields. The proposed geometrical nonlinear model is based on a combination of the Carrera Unified Formulation (CUF) and the Finite Element Method (FEM). Besides, a Newton-Raphson linearization scheme is adopted to compute the geometrical nonlinear equations, which are constrained using the arc-length path-following method. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
447    9    2    04-10-2022
12    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.