Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin: Bài 7 - ThS. Nguyễn Văn Thuân

"Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa" với 3 nội dung đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. | BÀI 7 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ThS. Nguyễn Văn Thuân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Hai nhóm học viên đang tranh luận với nhau về quan điểm Trong thời đại cách mạng và khoa học kỹ thuật hiện nay giai cấp công nhân đã bị người máy và các dây truyền sản xuất tự động hóa thay thế nên công nhân không còn đáng kể về số lượng. Nghĩa là giai cấp công nhân đã thay đổi đã teo đi . Do vậy không còn vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa nữa. Theo các bạn có phải giai cấp công nhân đã thay đổi đã teo đi và vấn đề lịch sử của giai cấp công nhân cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa không còn nữa 2 MỤC TIÊU Làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa thông qua cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở nhận thức đó học viên có khả năng nhận biết phân tích đánh giá một cách đúng đắn về lí luận và thực tiễn sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chung và giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng. Quyết tâm bằng nhiều hình thức khác nhau đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với sự nghiệp cách mạng. Tự đó giúp học viên vững tin tự giác phấn đấu lao động học tập và cống hiến theo ngọn cờ của giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam. 3 NỘI DUNG Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Cách mạng xã hội chủ nghĩa Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 4 1. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN . Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân . Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân . Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 5 . GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN . Khái niệm giai cấp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.