Applying information technology in vocabulary teaching and learning for the first year English non major students at Thuong Mai University

With the development of new technologies, such as Web pages, Apps or social network, the language learning environment seems to be more diverse and interesting. The aim of this paper is to explore the use of Microsoft PowerPoint in a Thuong Mai classroom to help students’ English vocabulary acquisition. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    5    1    03-10-2022
498    9    1    03-10-2022
2    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.