Nghiên cứu phương thức tình thái ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quảng bá du lịch tiếng Pháp

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tình thái ngôn ngữ vào việc khảo sát các loại chỉ ngôn tình thái và phương thức tình thái ngôn ngữ được sử dụng trong các bài báo quảng bá địa danh du lịch tiếng Pháp trên báo điện tử và qua đó tìm ra những chiến lược sử dụng phương thức tình thái đặc thù trong loại văn bản này. | Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa ISSN 2525-2674 Tập 2 Số 1 2018 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG THỨC TÌNH THÁI NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TRONG VĂN BẢN QUẢNG BÁ DU LỊCH TIẾNG PHÁP Trương Hoàng Lê Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế Nhận bài 20 09 2017 Hoàn thành phản biện 20 10 2018 Duyệt đăng 25 03 2018 Tóm tắt Mỗi phát ngôn hàm chứa một thông điệp và biểu hiện tính chủ quan của chủ thể phát ngôn về thông điệp đó. Tính chủ quan của chủ thể phát ngôn được thể hiện bằng những phương thức tình thái ngôn ngữ và phương thức tình thái phi ngôn ngữ. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tình thái ngôn ngữ vào việc khảo sát các loại chỉ ngôn tình tháivà phương thức tình thái ngôn ngữ được sử dụng trong các bài báo quảng bá địa danh du lịch tiếng Pháp trên báo điện tử và qua đó tìm ra những chiến lược sử dụng phương thức tình thái đặc thù trong loại văn bản này. Kết quả nghiên góp phần nêu bật tầm quan trọng của phân tích phương thức tình thái ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng Pháp du lịch. Từ khóa chỉ ngôn tình thái phương thức tình thái ngôn ngữ tiếng Pháp du lịch 1. Mở đầu Với chức năng là phương tiện chuyển tải những giá trị và chuẩn mực xã hội ngôn ngữ có khả năng biểu thị những hành vi đánh giá của chủ ngôn. Mỗi phát ngôn luôn hàm chứa hai nội dung bắt buộc và bổ sung cho nhau thực tại ngôn ngữ dictum và tình thái chủ ngôn modus theo thuật ngữ của Bally 1965 . Thực tại ngôn ngữ biểu đạt thực tại khách quan bằng phương tiện ngôn ngữ tình thái chủ ngôn biểu thị tính chủ quan của chủ ngôn thông qua cảm xúc thái độ quan điểm lập trường sự nhận định đánh giá của chủ ngôn về thực tại ngôn ngữ. Tình thái ngôn ngữ được giới nghiên cứu ngôn ngữ học quan tâm từ lâu. Trong giới nghiên cứu Pháp ngữ xuất hiện nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này theo nhiều hướng khác nhau. Kerbrat-Orecchioni 1980 và Vion 2004 đã có những nghiên cứu lý thuyết tình thái ngôn ngữ Le Queller 1996 2004 Gosselin 2010 chuyên nghiên cứu các phương thức tình thái trong tiếng Pháp. Lý thuyết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
209    76    2    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.