An investigation into EFL teachers - perceptions and practices of pre-listening activities in English classes at Quoc Hoc Hue high school

This paper examined EFL teachers’ perceptions and reality of an implementation of pre-listening activities in English classes at Quoc Hoc Hue high school. The study involved 10 teachers of English department of Quoc Hoc high school. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.