Academic English vocabulary learning strategies: Reflections by university students

A majority of them used the lexical familiarization strategy to guess the meanings of words from context and social strategy by asking other classmates/friends for the meanings of the academic words. The students also reported the employment of cognitive strategy with both written and verbal repetition to remember vocabulary. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.