A study on the translation into Vietnamese of culture specific items in the novel to kill a mocking bird

This study analyzes the translation into Vietnamese of culture-specific items of proper names and common expressions in the novel To Kill a Mocking Bird. Both qualitative and quantitative methods were employed to conduct the study, and the data gathered provide insights into the pattern of translation strategies, including preservation, addition, omission, globalization, localization and transformation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.