Effect of cultural familiarity on reading comprehension performance: A case study of Vietnamese and Chilean EFL learners

This paper investigates the influence of cultural background knowledge on EFL reading comprehension. To explore the general assumption that cultural background knowledge helps students to better comprehend a text, a reading comprehension test including two passages describing a Vietnamese and a Chilean national holiday was developed. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.