Đặc điểm biệt danh của trẻ mầm non ở Thừa Thiên Huế

Đề tài này nhằm tìm hiểu kĩ hơn về biệt danh nói chung và biệt danh ở lứa tuổi mầm non nói riêng tại Huế. Từ đó, đưa ra những đặc điểm ngôn ngữ - xã hội về biệt danh, cũng như xu hướng đặt tên biệt danh hiện nay. Đề tài xác định đối tượng nghiên cứu là tên gọi (biệt danh) lứa tuổi trẻ mầm non. | Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa ISSN 2525 2674 Tập 3 Số 1 2019 ĐẶC ĐIỂM BIỆT DANH CỦA TRẺ MẦM NON Ở THỪA THIÊN HUẾ Phan Thanh Hùng Khoa Giáo dục thể chất Đại học Huế Nhận bài 21 08 2018 Hoàn thành phản biện 20 09 2018 Duyệt đăng 22 04 2019 Tóm tắt Biệt danh là một trong những đề tài được nghiên cứu sâu rộng trong các ngôn ngữ. Ở Việt Nam biệt danh là một đề tài còn khá mới mẽ số lượng các công trình nghiên cứu còn hạn chế. Chúng tôi thực hiện đề tài này nhằm tìm hiểu kĩ hơn về biệt danh nói chung và biệt danh ở lứa tuổi mầm non nói riêng tại Huế. Từ đó đưa ra những đặc điểm ngôn ngữ - xã hội về biệt danh cũng như xu hướng đặt tên biệt danh hiện nay. Đề tài xác định đối tượng nghiên cứu là tên gọi biệt danh lứa tuổi trẻ mầm non. Chúng tôi giới hạn phạm vi nghiên cứu khảo sát tại Thành phố Huế và các trường mầm non ở khu vực nông thôn vùng ven Thành phố Huế. Phương pháp nghiên cứu là phương pháp miêu tả thông qua hàng loạt các thủ pháp nghiên cứu như thống kê phân loại phân tích tổng hợp thủ pháp trường nghĩa. Kết quả thống kê 249 biệt danh tên gọi ở nhà của 400 trẻ ở lứa tuổi trẻ Mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ khóa Biệt danh tên người trẻ em 1. Mở đầu Biệt danh là một trong những đề tài được nghiên cứu sâu rộng trong các ngôn ngữ. Một số tác giả có thể kể tên như Blum-Kulka amp Katriel 1991 Busse 1983 . Chevalier 2004 2006 Collier amp Bricker 1970 Drannikova 2006 Goitein 1970 Liao 2006 . Ở Việt Nam biệt danh là một đề tài còn khá mới mẽ số lượng công trình nghiên cứu còn hạn chế. Hầu hết các nghiên cứu tên người ở Việt Nam mới đề cập đến tên chính tên đệm tên họ. Đề tài này được thực hiện nhằm tìm hiểu kĩ hơn về biệt danh ở Thừa Thiên Huế. Từ đó đưa ra những đặc điểm về cấu tạo ngữ nghĩa cũng như các vấn đề ngôn ngữ học xã hội về biệt danh cách dùng cũng như xu hướng đặt tên biệt danh hiện nay. Để thực hiện đề tài này chúng tôi xác định đối tượng nghiên cứu là tên gọi biệt danh lứa tuổi trẻ mầm non ở Thừa Thiên Huế. Do điều kiện chúng tôi giới .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.