Identities of teachers from English speaking countries through discourses on teaching standard English in Vietnam

The doctrine of English appropriateness has had a great impact on how to teach English language all over the world. However, in this global era, the intercultural interactions among non-native English users outnumber the contacts with the native ones, which greatly challenges the popular discourses of standard English. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.