Workplace English communication needs and ESP curriculum: An analysis of misalignment

The findings reveal workplace communication of English as required by the employees majoring in business administration (BuAdmin) and yield some mismatches between the current ESP curriculum and the current needs. This comparison reveals a valid proposal for a new ESP curriculum of the setting under research. The study would bring more insights into the field of teaching English for professional purposes. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.