Constructivism and cooperative learning: An application in teaching interpreting to senior students of business English at the University of Finance–Marketing

The paper discusses the application of constructivism to teaching interpreting to senior students of Business English at the University of Finance-Marketing’s Foreign Language Department. In fact, the author depicts the classroom model, in which the constructivist approach in combination with cooperative learning is adopted in two empirical courses. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
224    46    1    25-09-2022
103    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.