Teaching translation modules using moodle: A quantitative research at University of Foreign Languages, Hue University

This paper aims to research the effectiveness of using Moodle in teaching English-Vietnamese translation modules at University of Foreign Languages, Hue University. We mainly used the quantitative method to collect and analyze questionnaires given to both students and teachers and found out several benefits of blended learning. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
103    4    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.