Chế tạo và đặc trưng tính chất của xúc tác điện hóa có chứa coban cho quá trình oxi hóa glyxerol trong môi trường kiềm

Vật liệu điện cực coban và các vật liệu điện cực tổ hợp hai kim loại platin - coban, ba kim loại platin - paladi - coban trên nền glassy cacbon đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp kết tủa điện hóa. Hình thái học bề mặt và thành phần của vật liệu biến tính và tổ hợp Co, Pt - Co và Pt - Pd - Co/ GC được khảo sát bằng phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) và phương pháp tán xạ năng lượng tia X (EDS). | Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Quy Nhơn ISSN 1859-0357 Tập 13 SốTập 13 73-81 1 2019 2019 CHẾ TẠO VÀ ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT CỦA XÚC TÁC ĐIỆN HÓA CÓ CHỨA COBAN CHO QUÁ TRÌNH OXI HÓA GLYXEROL TRONG MÔI TRƯỜNG KIỀM HUỲNH THỊ LAN PHƯƠNG NGUYỄN VĂN LƯỢNG Khoa Hóa Trường Đại học Quy Nhơn TÓM TẮT Vật liệu điện cực coban và các vật liệu điện cực tổ hợp hai kim loại platin - coban ba kim loại platin - paladi - coban trên nền glassy cacbon đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp kết tủa điện hóa. Hình thái học bề mặt và thành phần của vật liệu biến tính và tổ hợp Co Pt - Co và Pt - Pd - Co GC được khảo sát bằng phương pháp hiển vi điện tử quét SEM và phương pháp tán xạ năng lượng tia X EDS . Phương pháp phân cực vòng được sử dụng để khảo sát tính chất điện hóa của các điện cực này. Các kết quả chỉ ra rằng vật liệu tổng hợp ba kim loại thể hiện hiệu suất hoạt động xúc tác điện hóa cao hơn cho quá trình oxy hóa glycerol trong dung dịch kiềm. Từ khóa Coban platin glycerol. ABSTRACT Synthesis and Characterization of Electrocatalyst Containing Cobalt for Glycerol Oxidation in Alkaline Medium Cobalt cobalt-platium bimetallic modified and the trimetallic cobalt-palladium-platinum composites modified were successfully synthesized by electrodeposition method. The formation of cobalt bimetallic Co-Pt and trimetallic Co-Pd-Pt glassy carbon electrode was surveyed on glassy carbon confirmed by SEM AND EDX. Cyclic voltammetry was used to investigate the catalytic activity of these electrodes. The results showed that the trimetallic composite materials exhibited higher electrochemical catalytic activity performance for glycerol oxidation in alkaline solution. Keywords Cobalt platinum glycerol. 1. Mở đầu Việc nghiên cứu chế tạo điện cực có hoạt tính xúc tác điện hóa đang thu hút được sự quan tâm của nhiều tác giả khoa học trong nước cũng như trên thế giới bởi những ứng dụng rất hiệu quả của chúng trong một số lĩnh vực như xúc tác chuyển hóa các hợp chất hữu cơ chế tạo điện cực cho .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    12    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.