Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu xác định tổng Cr trong các mẫu môi trường bằng phương pháp đo quang và đánh giá khả năng tích tụ Cr trong một số nông sản

Mục đích của nghiên cứu này là: Phân tích, đánh giá tổng thể mức độ ô nhiễm Cr trong nước Sông Nhuệ. Đánh giá khả năng sử dụng làm nước tưới và ảnh hưởng đến chất lượng một số nông sản trong sản xuất nông nghiệp trên toàn tuyến Sông Nhuệ (vì nước tưới có ảnh hưởng nhanh nhất và trực tiếp đến cây trồng và nông sản). Trên cơ sở nghiên cứu quá trình hấp thu và tích lũy Cr trong rau muống, tiến hành phân tích, đánh giá toàn diện mức độ ô nhiễm Cr trong rau và gạo. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Ơ ----------- ----------- KHUẤT QUANG SƠN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỔNG Cr TRONG CÁC MẪU MÔI TRƢỜNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐO QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÍCH TỤ Cr TRONG MỘT SỐ NÔNG SẢN LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ----------- ----------- KHUẤT QUANG SƠN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỔNG Cr TRONG CÁC MẪU MÔI TRƢỜNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐO QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÍCH TỤ Cr TRONG MỘT SỐ NÔNG SẢN Chuyên ngành Hóa phân tích Mã số 9440118 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Người hướng dẫn khoa học 1. PGS. TS. Đào Văn Bảy 2. PGS. TS. Đào Thị Phƣơng Diệp HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dƣới sự hƣớng dẫn của Đào Văn Bảy và Đào Thị Phƣơng Diệp. Các số liệu kết quả nêu trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án Khuất Quang Sơn 1 Lời cảm ơn Đề tài luận án đƣợc hoàn thành tại Bộ môn Hóa học phân tích và Bộ môn Hóa Công nghệ - Môi trƣờng khoa Hóa học Trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội. Em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến hai ngƣời Thầy Đào Văn Bảy và Đào Thị Phƣơng Diệp đã giao đề tài và tận tình hƣớng dẫn khoa học cho em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận án. Em xin chân thành cảm ơn các Cô giáo Thầy giáo Bộ môn Hóa Phân tích Bộ môn Hóa Công nghệ - Môi trƣờng Khoa Hóa học Phòng Sau Đại học Ban Giám Hiệu trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội. Em cũng xin cảm ơn Bộ môn Khoa học cơ bản trƣờng Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ môn Hóa học trƣờng Đại học Giao thông vận tải Viện Dinh dƣỡng Bộ Y tế Viện Hóa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ trong suốt quá trình học tập nghiên cứu. Xin cảm ơn các gia đình sinh sống canh tác tại hai bên bờ sông Nhuệ dọc chiều dài 76 km đi qua 52 Xã Phƣờng của 8 Quận Huyện thuộc Thành phố Hà Nội 9 Xã Phƣờng của 2 Huyện và thành phố Phủ lí thuộc Tỉnh Hà Nam đã giúp đỡ tôi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.